Інформаційно-аналітичний відділ

Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників

державних підприємств, установ та організацій

 

Інформаційно-аналітичний відділ є структурним підрозділом Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, який здійснює інформаційну та аналітичну діяльність.

Основною метою діяльності відділу є організація і здійснення інформаційно-аналітичної роботи для забезпечення виконання Центром Статутних завдань.

Основні завдання відділу:

- інформаційне наповнення веб-сайту Запорізької облдержадміністрації в частині діяльності закладу (підготовка, розміщення і підтримка актуальності відповідної інформації в рубриках) та надання інформаційних матеріалів з актуальних питань діяльності Центру для розміщення на веб-сайті територіального органу Нацдержслужби України;– організація, проведення, оброблення та узагальнення результатів соціологічних досліджень;

- розроблення рекомендацій щодо вдосконалення форм підвищення кваліфікації на основі проведених соціологічних досліджень;

- Розробка:

- плану роботи Центру на календарний рік;

- плану-графіка навчання на календарний рік (разом з навчально-організаційним відділом Центру);

- робочих місячних планів діяльності Центру;

- рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня;

- пропозицій до щомісячних планів роботи облдержадміністрації;

- документів, пов’язаних з діяльністю Центру, у межах наданої компетенції;

- розробка, за дорученням керівництва Центру, спільно зі структурними підрозділами Центру пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників державних підприємств, установ та організацій;

- пошук та оптимізація необхідної для діяльності Центру інформації через інформаційні мережі;

- проведення аналізу матеріалів, опублікованих у загальнодержавній, обласній та міській пресі стосовно діяльності Центру і подання керівництву інформації про одержані результати;

- підготовка аналітичних матеріалів – обзорів законопроектів, проектів підзаконних актів та інших нормативних документів стосовно інформаційної політики;

 - підготовка для керівництва Центру інформаційно-аналітичних матеріалів:

- з напрямів реформування системи перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників державних підприємств, установ та організацій;

- до тематичних апаратних нарад та засідань колегій облдержадміністрації;

- з основних напрямів діяльності Центру для звіту облдержадміністрації, Національного агентства України з питань державної служби та його територіальному органу;

- з окремих напрямів діяльності Центру;

- прийняття участі в аналізі кількісних та якісних потреб навчання в системі підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування;

- вивчення та аналіз інформації, показників і результатів роботи з підвищення кваліфікації кадрів та загалом діяльності закладу, узагальнення і систематизація їх, підготовка відповідних аналітичних матеріалів (звітів);

- ведення облікової та довідкової документації в межах компетенції відділу;

- збирання, накопичення, оброблення, аналіз, оцінка інформації щодо напряму діяльності відділу;

- підготовка інформаційно-довідкового, фактичного, статистичного матеріалу;

- ведення ділового листування у процесі виконання покладених на інформаційно-аналітичний відділ завдань, з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- внесення пропозицій щодо:

- покращення інформаційно-аналітичної діяльності Центру;

- удосконалення забезпечення інформаційної відкритості діяльності Центру;

- вдосконалення, необхідного оновлення системи комп’ютерного забезпечення роботи Центру;

- організація підготовки проектів наказів керівництва Центру з питань, що належать до компетенції відділу;

- розгляд за дорученням керівництва Центру:

- питань, що належать до компетенції відділу;

- звернень громадян з питань, віднесених до компетенції відділу;

- оперативне забезпечення керівництва матеріалами (інформацією) про стан справ у сфері підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників державних підприємств, установ та організацій в державі, регіоні;

- здійснення аналізу та підготовка зведеної інформації щодо стану виконання указів Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень обласної ради, розпоряджень голови обласної ради з питань підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників державних підприємств, установ та організацій;

- прийняття участі, за дорученням керівництва Центру, в діяльності, пов’язаній із створенням правових та організаційних умов щодо:

- впровадження електронного цифрового підпису;

- легалізації та локалізації програмного забезпечення;

- виготовлення сайту Центру;

- підготовки і проведення вебінарів, веб-конференцій тощо;

- підготовка пропозицій щодо залучення наукових і технічних спеціалістів та організацій для виконання робіт, пов’язаних із створенням електронних інформаційних ресурсів в Центрі;

- розробка (створення) презентаційних матеріалів для навчальних процесів, висвітлення діяльності Центру, їх технічне супроводження.

  Керівництво  інформаційно - аналітичного відділу здійснює Скуратовська Оксана Юріївна. Закінчила у 2006 році Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління" і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Облік і аудит" та здобула кваліфікацію з обліку і аудиту.

Співробітниками відділу є: Чепор Олена Миколаївна – провідний фахівець з інформаційно-аналітичних питань та Ткачук Сергій Вікторович – провідний фахівець з інформаційних технологій.