Відділ з навчально-методичних питань

Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників

державних підприємств, установ та організацій

 

Відділ з навчально-методичних питань є структурним підрозділом Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

Основною метою діяльності відділу є методичне забезпечення навчального процесу з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників державних підприємств, установ, організацій; надання науково-методичної, інформаційної і консультативної допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

Основні завдання відділу:

- вносить пропозиції щодо змісту освіти з урахуванням потреб замовників відповідно до державних стандартів в галузі знань "Державне управління";

- розробляє для кожного виду підвищення кваліфікації професійні програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад; програми тематичних постійно діючих семінарів, спеціалізованих короткострокових навчальних курсів, тематичних короткострокових семінарів, зокрема тренінгів, програми самостійного навчання (самоосвіти) та стажування, навчально-тематичні плани,розклади занять, у тому числі на комерційних засадах, програми теоретичних, науково-практичних конференцій, у тому числі, відео конференцій, симпозіумів, зустрічей тощо;

- визначає форми та методи проведення навчальних занять в рамках підвищення кваліфікації;

- забезпечує контроль знань слухачів. З цією метою розробляє та впроваджує тести вхідного, поточного та вихідного контролю знань, теми випускних письмових робіт, рефератів, есе, які, в свою чергу, можуть бути використані як елементи дистанційного навчання;

- залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців навчальних закладів, у тому числі іноземних, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств та забезпечує постійне якісне оновлення професорсько-викладацького складу. Надає методичну допомогу викладачам у підготовці та проведенні навчальних занять;

- співпрацює з навчальними закладами, у тому числі іноземними, в галузі післядипломної освіти;

- вдосконалює наукову організацію навчального процесу із застосуванням новітніх і ефективних технологій навчання, зокрема, відеоконференцій, вебінарів тощо;

- надає групові та індивідуальні консультації з питань навчання кадрів, самоосвіти державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, організовує виїзди викладачів і спеціалістів на місця з метою надання навчально-методичної допомоги;

- організовує роботу та реалізацію рішень навчально-методичної ради Центру;

- організовує діяльність бібліотеки Центру. Створює та систематично поповнює алфавітні та тематичні каталоги навчально-методичної літератури, у тому числі методичних посібників, періодичних видань, методичних матеріалів на електронних носіях. Здійснює постійний моніторинг наявного бібліотечного фонду та вносить пропозиції керівництву закладу щодо його щорічного поповнення;

- у межах своєї компетенції провадить наукову діяльність;

- розробляє навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали, бере участь у видавничій діяльності Центру.