Заступник директора
Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
керівників державних підприємств, установ та організацій

 

Заступник директора Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій (далі – Центр) забезпечує ефективне виконання завдань Центру, як закладу післядипломної освіти.

Заступник директора безпосередньо підпорядковується директору Центру.

Заступник директора згідно з Положенням про центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 № 1681 (із змінами) та Статутом Центру призначається на посаду та звільняється з посади директором Центру згідно з чинним законодавством про працю.

У своїй діяльності заступник директора керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, рішеннями Запорізької обласної ради, розпорядженнями голови Запорізької облдержадміністрації та голови Запорізької обласної ради, Статутом Центру, Регламентом Центру, Положенням про організацію навчального процесу у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, посадовою інструкцією.

Під час відсутності директора (у зв’язку з відпусткою, перебуванням на лікарняному, відрядженням) виконує його обов’язки за посадою згідно з його посадовою інструкцією.

 

Завдання та обов’язки заступника директора

Готує:

 • подання щодо призначення на посади начальників відділів;
 • доповідні записки;
 • проекти наказів та розпоряджень з питань, що стосуються його компетенції.

Здійснює:

 • загальне керівництво роботою по підвищенню кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників державних підприємств, установ та організацій, і осіб, зарахованих до кадрового резерву;
 • організацію науково-методичної роботи та навчального процесу.

Визначає:

 • форми та засоби проведення навчального процесу;
 • зміст навчальних програм з урахуванням потреб замовників відповідно до державних стандартів в освітній галузі “Державне управління”.

Забезпечує:

 • розробку річного плану роботи закладу та поточних планів роботи Центру. Погоджує річний план роботи закладу з Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях та затверджує його у засновника;
 • виконання навчальних планів і програм, планових завдань;
 • взаємодію з Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях за всіма напрямами, визначеними нормативно-правовими актами;
 • співпрацю з навчальними закладами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями з питань добору викладачів, використання їх наукового і професійного потенціалу;
 • підготовку звітів, інформацій, довідок про роботу Центру;
 • розробку положень про структурні підрозділи Центру та посадових інструкцій працівників Центру.

Організує:

 • атестацію слухачів Центру, підготовку та видачу свідоцтв установленого зразку;
 • облік проведених занять і підготовку табелів на оплату послуг наданих викладачами;
 • ділове листування з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень;
 • доступ до публічної інформації щодо використання бюджетних коштів Центром;
 • роботу з розгляду працівниками Центру звернень громадян, громадських об'єднань, державних, недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та приймає за ними відповідні рішення згідно з чинним законодавством і наданими йому повноваженнями.

Реалізує програми співробітництва із зарубіжними навчальними закладами і фондами, Центрами перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

Здійснює організацію виконання документів, в яких встановлено конкретні завдання або які містять питання, що потребують вирішення, в тому числі документів, зареєстрованих в загальному відділі апарату Запорізької облдержадміністрації, що надійшли до Центру.

Вживає дієвих заходів щодо повного і своєчасного виконання встановлених завдань.

Здійснює контроль за своєчасним виконанням завдань, що передбачені документами та запитами народних депутатів України, депутатів місцевих рад та громадян, моніторинг термінів виконання документів структурними підрозділами Центру, а також аналіз причин порушення строків, виконавської дисципліни і внесення пропозицій щодо їх усунення. Контроль виконання зазначених документів здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України та Положенням про порядок здійснення контролю, перевірки виконання документів та моніторингу виконавської дисципліни у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій.

Контролює:

 • дотримання працівниками Центру законодавства України з питань запобігання корупції;
 • коригування розкладів занять відповідно до фактично проведених занять;
 • відповідність записів в журналі обліку проведених занять затвердженим розкладам занять;
 • виконання нормативно-правових актів, наказів директора, розпоряджень голови облдержадміністрації в межах делегованих йому повноважень і компетенції.

Здійснює в межах наданих повноважень контроль за роботою підлеглих, структурних підрозділів Центру та якісним виконанням покладених на працівників Центру завдань.

Визначає ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів Центру в межах делегованих повноважень.

Подає у межах своїх повноважень відповідно до законодавства пропозиції директору Центру про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Центру, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та інші питання службової діяльності.

Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників.

Зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку Центру.

За дорученням директора Центру виконує інші обов'язки з метою виконання покладених на Центр завдань.

 

Посаду заступника директора Центру займає КОНОНЕНКО Інна Миколаївна. Має повну вищу освіту – у 1996 році закінчила Національну юридичну академію України ім. Я. Мудрого за спеціальністю юрист.