Творчі письмові роботи

 

Одним із видів проведення контролю знань слухачів у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів є написання та захист творчих письмових робіт. В Центрі використовуються дві основні форми письмових робіт – есе та реферати.

Есе.

Есе – форма поточного контролю знань слухачів, вперше прийнятих на державну службу та на службу в органи місцевого самоврядування, з метою виявлення їх суб'єктивно-особистісних якостей, знань, умінь та здібностей до пізнавальної активності, самостійної роботи, науково-творчої і пошукової діяльності.

Це неструктурована письмова творча робота, яка презентує авторське бачення проблеми, питання або явища, викладається у критично публіцистичній манері. Обсяг роботи повинен бути таким, що дозволяє в повній мірі виконати завдання, але не менше, ніж 2 сторінки, і не більше, ніж 4 сторінки друкованого тексту формату А-4 14 кеглем через 1,5 інтервали.

Слухачі виконують творчу письмову роботу протягом першого тижня навчання на тему за власним вибором із запропонованого тематичного переліку з актуальних проблем суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку держави та регіону.

Критерії оцінки письмової творчої роботи (есе):

- відповідність змісту роботи вибраній темі, вміння її розкрити;

- здібність знаходити та висвітлювати переконливі факти та аргументи щодо теми есе;

- здатність ясно, логічно, послідовно мислити, аналізувати факти та робити аргументовані висновки;

- наявність в роботі власних роздумів та особистісного ставлення до проблеми;

- дотримання вимог щодо оформлення роботи.

Виконані роботи розглядаються трьома спеціалістами з числа представників Центру та викладачів.

Творчі письмові роботи слухачів визначаються оцінками "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно".

Оцінки "відмінно" заслуговує робота, в якій слухач повністю розкрив тему; виявив творчі здібності в розумінні, викладенні й використанні матеріалу, вміння знаходити та висвітлювати переконливі факти та аргументи щодо теми есе, здатність ясно, логічно, послідовно мислити, аналізувати та робити аргументовані висновки; проявив в роботі власну точку зору та особистісне відношення до проблеми;  додержався вимог щодо оформлення роботи.

Оцінку "добре" одержує робота, в якій слухач в цілому розкрив тему; висвітлив факти та аргументи щодо теми есе; досить успішно може мислити, аналізувати та робити  висновки; проявив власну точку зору; дотримався вимог щодо оформлення роботи.

Оцінку "задовільно" отримує робота, в якій слухач розкрив тему поверхово; вміє добирати факти та аргументи щодо теми есе, але не зовсім ясно та логічно робить висновки; недостатньо проявляє власну точку зору; не завжди дотримується вимог щодо оформлення роботи.

Оцінка "незадовільно" надається роботі, в якій слухач виявив значні прогалини в розкритті теми; припустився принципових помилок у виконанні та оформленні роботи.

Термін зберігання есе встановлюється номенклатурою справ Центру.

Захист письмових робіт (рефератів).

Захист письмових робіт (рефератів) є однією із найбільш ефективних та пріоритетних форм підсумкового контролю, який проводиться з метою виявлення реального рівня знань, умінь та навичок, набутих слухачами в процесі навчання за професійними програмами.

Важливою вимогою, що висувається до письмової роботи (реферату), є науково об’єктивна та всебічна оцінка фактичного матеріалу, теорій та поглядів із позицій світового прогресу, інтересів держави й суспільства.

Обсяг підсумкової письмової роботи має складати 20-25 сторінок тексту, реферату – 15-20 сторінок тексту, надрукованого на одному боці сторінки формату А4 відповідно до вимог ДСТУ 4163-2003.

За своєю структурою письмова підсумкова робота повинна складатися з плану, короткого вступу, основної частини, яка, в свою чергу, складається з двох-трьох розділів, висновків та списку використаної літератури, а також додатків, якщо вони є.

До критеріїв оцінки письмових робіт (рефератів) належать:

- знання і розуміння суті предмета вивчення, його зв’язків з фундаментальними закономірностями розвитку науки й суспільства;

- впевнене володіння і користування науковими категоріями; знання і розуміння наукових методів дослідження та викладення матеріалу й уміння використовувати їх у теоретичній і практичній діяльності;

- вміння користуватися алгоритмами, правилами, формулюваннями наукових положень, логічно й науково обґрунтовувати нові наукові положення, виділяти головне;

- вміння відстоювати, захищати та використовувати наукові погляди на практиці;

- уміння користуватися бібліографією з предмета вивчення, скласти конспект, план, оформити письмову роботу (реферат);

- уміння вибрати раціональний шлях набуття знань і пошуку оптимального вирішення поставлених завдань;

- уміння користуватися сучасними науковими методами моделювання ситуацій, бачення перспективи; реально оцінювати науково-технічний стан конкретної галузі і прогнозувати її розвиток; знання методів, форм і засобів організації праці в науковій, виробничій діяльності, у сфері державного управління;

- уміння відбирати, класифікувати та аналізувати інформаційний потік за фахом; знання основних цілей і тенденцій розвитку фаху, професійної діяльності; уміння вирішувати наукові, виробничі і організаційні завдання як самостійно, так і в колективі тощо.

Захист письмових робіт (рефератів) проводиться на відкритому засіданні комісії, до складу якої входять не менше ніж три особи – представники Центру та відповідного органу, працівники якого підвищують кваліфікацію. Персональний склад комісії затверджується директором Центру за погодженням із замовником навчання.

На захисті автор роботи повинен:

- обґрунтувати актуальність проблеми, розкрити стан її наукової розробки та загальний зміст;

- обґрунтувати свою точку зору з викладених питань;

- відповісти на зауваження та запитання, поставлені членами комісії або слухачами.

Лише після цього виноситься остаточна оцінка роботи.

Захист письмових робіт (рефератів) слухачів визначаються оцінками "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно".

Оцінки "відмінно" заслуговує слухач, який виявив різнобічні, систематизовані і глибокі знання навчально-програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, рекомендованою професійною програмою і проявив творчі здібності в розумінні, викладенні й використанні навчального матеріалу професійної програми.

Оцінки "добре" заслуговує слухач, який виявив знання навчального матеріалу професійної програми, успішно виконав передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану професійною програмою, показав уміння систематично самостійно поповнювати й оновлювати свої знання в процесі самоосвіти і професійної діяльності.

Оцінку "задовільно" отримує слухач, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для здійснення професійної діяльності, але лише в основному бачить напрями виконання завдань, передбачених професійною програмою та ознайомлений з основною літературою, що рекомендована програмою. Як правило, оцінка "задовільно" виставляється слухачам, що допустилися помилок у відповідях, але мають необхідні знання для їх усунення.

Оцінку "незадовільно" отримує слухач, який виявив значні прогалини в знаннях матеріалу, передбаченого професійною програмою, допустився принципових помилок у виконанні завдань, визначених програмою. Як правило, оцінку "незадовільно" отримує слухач, який не може виконувати роботу, передбачену його посадою, без додаткових занять за професійною програмою.

Рішення комісії про оцінку знань, виявлених при захисті письмової роботи (реферату), приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь в засіданні комісії.

Остаточна позитивна оцінка заноситься у відомість і фіксується у свідоцтві про підвищення кваліфікації. Слухачу, який при захисті письмової підсумкової роботи (реферату) отримав незадовільну оцінку, замість свідоцтва про підвищення кваліфікації видається довідка.

Термін зберігання письмових робіт (рефератів) встановлюється номенклатурою справ Центру.